Φορείς

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ είναι:

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών, που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.