Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του δήμου Αμαρούσιου»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη


1. Στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης:

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αμαρουσίου και προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:

 • Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες εμπορικές επιχειρήσεις
 • Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και νέων ατομικών επιχειρήσεων.2. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης:

 

Ειδικότερα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην απασχόληση
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων,  επωφελούμενων και συμπράξεων
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:

 

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Διάρκεια
σε ώρες
Μικτό Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα
Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων 125 € 6,00
Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων –προϊόντων πληροφορικής 165 € 6,00
Επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση στην κλινική 165 € 6,00
Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ίδρυση ατομικής επιχείρησης 123 € 6,00Εταίροι

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι:

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να είναι άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
β) να είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αμαρουσίου.
γ) Να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 45-64 ΕΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ως μακροχρόνια άνεργοι στη συγκεκριμένη κατηγορία θεωρούνται άτομα που παραμένουν εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.
ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται άτομα που διαβιούν χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας ή διαζυγίου, ή ανύπαντρες μητέρες) και έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο.
ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΤΩΧΕΙΑ
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται άτομα που το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από το όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό ορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία


Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής

 • Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής
 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ
 • Παραπεμπτικό από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ)  ή την Τοπική Υπηρεσία ΟΑΕΔ  όπου έχετε εγγραφεί
 • Υπεύθυνη Δήλωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Φωτοτυπία Τίτλων  Σπουδών (Πτυχίων)
 • Φωτοτυπία βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)
 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  (μόνο για τους μακροχρόνια άνεργους)
 • Φωτοτυπία Απόφασης Αναπηρίας από το ΙΚΑ  (μόνο για τα ΑμεΑ)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  (μόνο για τους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών)
 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος του Τελευταίου Οικονομικού Έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία Μη Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και Μη Εισοδήματος ή σε περίπτωση απορίας φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Απορίας (βιβλιάριο πρόνοιας)  (μόνο για τα άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια)

 

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.amarysia-artemis.gr και να απευθυνθούν στο Δήμο Αμαρουσίου:

Δ/νση: Β. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
2ος όροφος, Μαρούσι
Τηλ.      2132038247
Υπεύθυνη κα Κατερίνα Λαφιώτου
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 11:00


7. Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται έως 5 Νοεμβρίου 2012, τις ώρες 08:00 – 11:00 με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στην ανωτέρω διεύθυνση.

Εναλλακτικά οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

aitisi-epix

portal

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας