Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για  τη  συμμετοχή  στην  πράξη  με  τίτλο:
«Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» προκειμένου να υλοποιήσει την Πράξη με τίτλο: “Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου” στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ),

ανακοινώνει παράταση της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και προσκαλεί τους/ τις ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εν λόγο Πράξη.

Αντικείμενο του έργου
Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων που διαβιούν στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου και ανήκουν αποδεδειγμένα σε προκαθορισμένες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ειδικότερα στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε τοποθέτηση των ωφελούμενων ως εξής:
Είκοσι (20) σε θέσεις μισθωτής εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.
Είκοσι (20) σε νέες ατομικές επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο τους προγράμματος.
Σαράντα (40) σε νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (αποτελούμενες από 8 τουλάχιστον μέλη η καθεμία) που θα συσταθούν στο πλαίσιο τους προγράμματος (σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθμ. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις).

Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη και την προώθησή τους στην απασχόληση
 • Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων,  επωφελούμενων και συμπράξεων
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας.
 • Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση στα εξής αντικείμενα:

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης

Διάρκεια
σε ώρες

Μικτό Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα

 • Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων

125

€ 6,00

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων –προϊόντων πληροφορικής

165

€ 6,00

 • Επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση στην κλινική

165

€ 6,00

 • Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ίδρυση ατομικής επιχείρησης

123

€ 6,00

Επιπλέον οφέλη:

 • Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας.
 • Δωρεάν συμβουλευτική καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους.
 • Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
 • Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, που περιλαμβάνει σημειώσεις σχετικές με το αντικείμενο της κατάρτισης καθώς και βιβλίο που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ενότητες του κάθε αντικείμενου/Προγράμματος Κατάρτισης.
 • Εξασφάλιση θέσεων εργασίας από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης.
 • Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας.
 • Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου της δικής τους επιχείρησης (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής).
 • Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες  που 
πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 

α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα  ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. 

β) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων: 

 • Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Νοούνται τα άτομα που αποδεδειγμένα εμφανίζουν, από θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό όργανο, πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η εν λόγω ομάδα στόχος περιλαμβάνει επιμέρους κατηγορίες, όπως τα άτομα με νοητική υστέρηση, τα Άτομα με προβλήματα αισθητήριων οργάνων, άτομα με ψυχική αναπηρία κ.ο.κ. Πιο συγκεκριμένα, για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου ως ΑμεΑ, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α., με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους, το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία».

 • Αρχηγοί  μονογονεϊκών  οικογενειών

Νοούνται  τα  άτομα  που  διαβιούν  ως  ένας γονέας  χωρίς  σύζυγο ή σύντροφο  (λόγω  χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και τα οποία έχουν την ευθύνη ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτά, είτε ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού με δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: 

Νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών έως την έναρξη της παρέμβασης. 

 • Άτομα  ευρισκόμενα  σε  κατάσταση  φτώχειας/απειλούμενα  από  φτώχεια: 

Νοούνται τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ’ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) - 6.591,00 ευρώ. Απαιτείται η προσκόμιση εκκαθαριστικού εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση από την εφορία ότι δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος. Σε περίπτωση απορίας, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει το βιβλιάριο απορίας (πρόνοιας).
Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό κυμαίνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφερομένου, τον αριθμό και την ηλικία πιθανόν εξαρτώμενων μελών.

Σημείωση: Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

 

Δικαιολογητικά ένταξης υποψηφίων σε Ευπαθή Κοινωνική Ομάδα της Πράξης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση Συμμετοχής της Πράξης.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (και οι δύο όψης) ή Διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ ή βεβαίωση εγγραφής στο ειδικό Μητρώο του ΟΑΕΔ. (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημ/νία εγγραφής του ανέργου και επόμενης ανανέωσης)
 • Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλη βεβαίωση τόπου διαμονής.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (παρέχεται επί τόπου).

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (εφόσον υπάρχουν)

 • Αντίγραφα  τίτλων  σπουδών.
 • Αντίγραφα  Πιστοποιητικών  γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών.
 • Αντίγραφα  βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΑΛΩΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑμεΑ

 • Απόφαση Αναπηρίας αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΙΚΑ, στην οποία αναφέρεται ότι το άτομο με Αναπηρία είναι «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία»

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

 • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει προσκομιστεί θα πρέπει να επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω άτομο είναι γονέας χωρίς σύζυγο ή σύντροφο (λόγω χηρείας, διάζευξης, ανύπαντρες μητέρες) και έχει την ευθύνη της ανατροφής για ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, εξαρτώμενο απ’ αυτό. Σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή άλλο νόμιμο έγγραφο που θα πιστοποιεί ότι ασκεί την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 45

 • Πρόσφατη βεβαίωση Χρόνου ανεργίας από ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος, άνω των 45 ετών, παραμείνει άνεργος για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών έως την έναρξη του προγράμματος

 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • Φωτοτυπίες  των Εκκαθαριστικών των 2 τελευταίων Οικονομικών Ετών από την Εφορία (2011 και 2012)

Όσοι δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση:

 • Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία Μη υποβολής Φορολογικής Δήλωσης και Μη Εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2012.

Σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει φωτοτυπία του Βιβλιάριου Απορίας (Βιβλιάριο Πρόνοιας)

 • Υπεύθυνη Δήλωση που θα προσδιορίζει: α) την ύπαρξη ή μη, εξαρτώμενων παιδιών οικονομικά μη ενεργών, β) τον αριθμό των παιδιών και γ) την ηλικία τους
 • Εάν τα παιδιά είναι ηλικίας 16 έως 24 ετών, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι δεν εργάζονται και να αναφέρεται η ιδιότητά τους (μαθητές, σπουδαστές, στρατιώτες, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ.)

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω και ανά περίπτωση, καθημερινές, από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 10:00 - 14:00, στο ισόγειο του Δημαρχείου Αμαρουσίου [δ/νση: Β. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι].

Η υποβολή του φακέλου μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου ή εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση.

Πληροφορίες  Παραλαβή Αιτήσεων:  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του έργου http://www.amarysia-artemis.gr, και να απευθυνθούν στον 2ο όροφο του Δήμου Αμαρουσίου στην κα Κατερίνα Λαφιώτου, τηλ.  2132038247, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08:00 – 11:00

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ», δεσμεύεται  ότι θα τηρήσει τις σχετικές διατάξεις του ΕΣΔΕΚ για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και γι’ αυτό θα προβεί σε κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή, με τη χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, αντί του ονοματεπώνυμου εκάστου ωφελουμένου.

Επίσης θα υπάρξει πλήρης εφαρμογή αποφάσεων, κανόνων και διατάξεων για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε υποψήφιου ωφελούμενου.

bottom

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

aitisi-epix

portal

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας