Ενίσχυση ως 20.000 ευρώ για νέους αγρότες

07 | 02 | 2014

Μοναδική ευκαιρία για 7.000 νέους, που θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, αποτελεί το νέο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών ύψους 140 εκατ. ευρώ που ξεκινά.

Το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών περιλαμβάνει κλιμακωτή ενίσχυση για τους δικαιούχους, που κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 20.000 ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης και το επίπεδο εισοδήματος.

Προτεραιότητα έχουν όσοι διαθέτουν πτυχία ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης και κατέχουν ιδιόκτητες εκτάσεις που προορίζονται για τις αγροτικές μονάδες που θέλουν να δημιουργήσουν, ενώ η κατάθεση αιτήσεων ξεκινά την 1η Απριλίου και λήγει την 30ή Μαΐου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα αφορά όσους διαμένουν ή επιθυμούν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο για να δημιουργήσουν τη δική τους αγροτική μονάδα. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν ηλικία έως 40 ετών και να παραμείνουν αγρότες για 10 χρόνια.

Το ποσό που θα είναι διαθέσιμο για το πρόγραμμα είναι της τάξης των 140 εκατ. ευρώ και το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής της έδρας της αγροτικής εκμετάλλευσης, στα ακόλουθα ποσά:

Υπόψη λαμβάνονται τα εξής κριτήρια:

Περιοχή μόνιμης κατοικίας:                         α) Ορεινή - 7.500 ευρώ,

                                                                β) Μειονεκτική - 5.000 ευρώ,

                                                                γ) Λοιπές περιοχές - 2.500 ευρώ.

Είδος εκμετάλλευσης στη μελλοντική μορφή:                   α) Κτηνοτροφική - 7.500 ευρώ,

                                                                                    β) Φυτική - 7.500 ευρώ,

                                                                                    γ) Μεικτή - Μελισσοκομία - 5.000 ευρώ.

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης:    α) Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς - 5.000 ευρώ,

                                                                β) 80-120% του εισοδήματος Αναφοράς - 2.500 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις. Η α' δόση της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου. Η δεύτερη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί από το επόμενο έτος της ένταξης του δικαιούχου, ενώ η τρίτη δόση (15%) μπορεί να χορηγηθεί με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον δύο ενιαίες δηλώσεις εκμετάλλευσης μετά την ένταξή του στο μέτρο. Επίσης, η β' και η γ' δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η πρόταση

Η πρόταση που υποβάλλεται θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων

* Για όλα τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας η απάντηση πρέπει να είναι ΘΕΤΙΚΗ (ΝΑΙ), διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από 1ης/4/2014 έως 30/5/2014.

Υπολογισμός βαθμολογίας κριτηρίων

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Τόπος μόνιμης κατοικίας (δημοτική ή τοπική κοινότητα)

Δ.Κ. ή Τ.Κ. μέχρι 10.000

10

Δ.Κ. ή Τ.Κ. 10.001 - 50.000

5

Δ.Κ. ή Τ.Κ. 50.001 και άνω

0

Επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης (υφιστάμενη κατάσταση)

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης

15

Απολυτήριο TEE, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΤΕΛ φυτικής/ζωικής κατεύθυνσης

10

Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης από διαδοχή πρόωρης συνταξιοδότησης, με οριστική παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκμετάλλευσης του παραχωρούντος (υφιστάμενη κατάσταση)

10

Ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα (υφιστάμενη κατάσταση)

50,00% και άνω του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζώα

15

30,00% - 49,99% του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζώα

10

10,00% - 29,99% του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζώα

5

Μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε εργασία (υφιστάμενη κατάσταση)

Από 1,20 ΜΑΕ και άνω

20

Από 1,00 ΜΑΕ- 1,19 ΜΑΕ

15

Από 0,80 ΜΑΕ- 0,99 ΜΑΕ

10

Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης (υφιστάμενη κατάσταση)

Εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης άνω του 75% του εισοδήματος αναφοράς

10

Εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης από 50,00% έως 74,99% του εισοδήματος αναφοράς

5

Επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης (μελλοντική κατάσταση)

Εισόδημα μεγέθους άνω του 120,00% του εισοδήματος αναφοράς

20

Εισόδημα μεγέθους 100,00% έως 120,00% του εισοδήματος αναφοράς

15

Εισόδημα μεγέθους 80,00% έως 99,99% του εισοδήματος αναφοράς

10

Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση άνω των 25.000€

5

Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης (μελλοντική κατάσταση)

Κτηνοτροφική

15

Φυτική

15

Μεικτή (μελισσοκομία κ.λπ.)

10

Βαθμολογία για νομούς καλλιέργειας

βαμβακιού, καπνού

10

Το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης

Κριτήριο

Παράμετρος

Ύψος ενίσχυσης

Περιοχή μόνιμης κατοικίας

Ορεινή

7.500 ευρώ

Μειονεκτική

5.000 ευρώ

Λοιπές περιοχές

2.500 ευρώ

Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

Κτηνοτροφική

7.500 ευρώ

Φυτική

7.500 ευρώ

Μεικτή - Μελισσοκομία

5.000 ευρώ

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς

5.000 ευρώ

80% - 20% του Εισοδήματος Αναφοράς

2.500 ευρώ

Συνολικό ύψος ενίσχυσης

Μέγιστο

20.000 ευρώ

Ελάχιστο

10.000 ευρώ