Ενημερωτικό Υλικό

Κατεβάστε τα σε μορφή PDF

Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην τοπική κοινωνία του Δήμου Αμαρουσίου, ενημερώνοντας μέσω εντύπων τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για τα Νέα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για ανέργους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνουν:

-       Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

-       Το Πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Η παραπάνω ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου». Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι κάτοικοι του Δήμου Αμαρουσίου, άνεργοι ή ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

-        Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

-        Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών

-        Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών

-        Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχιας/ απειλούμενα από φτώχεια

Η ένταξη των ωφελούμενων στο πρόγραμμα συνοδεύτηκε από επιπρόσθετα οφέλη, όπως συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση, επιδοτούμενη επαγγελματική κατάρτιση, επιχειρηματικό σχεδιασμό: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων κ.α.

Για περισσότερες αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.amarysia-artemis.gr.

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την Κοινωνική και Εργασιακή Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ.

Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων

aitisi-epix

portal

Newsletter Sign Up

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα μας