Πρόγραμμα

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Τοπική Δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Δήμου Αμαρουσίου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβαση 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονη οικονομική ανασφάλεια και έκρηξη της ανεργίας, ο Δήμος Αμαρουσίου στηρίζει έμπρακτα τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες της περιοχής, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Μέσα από τη συνεργασία και τη συνένωση δυνάμεων, δίνει την ευκαιρία σε ανέργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ασκήσουν οι ίδιοι επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, στηρίζει τις επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρουσίου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων, που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αμαρουσίου και προέρχεται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε:
- Τοποθέτηση ενός αριθμού ωφελουμένων σε υφιστάμενες  εμπορικές επιχειρήσεις
- Υποστήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Σχεδιάζεται η δημιουργία  κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και νέων ατομικών επιχειρήσεων.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση 80 ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν:

Τίτλος
Προγράμματος Κατάρτισης
Διάρκεια
σε ώρες
Μικτό Εκπαιδευτικό
Επίδομα ανά ώρα
1. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την
ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
125 € 6,00
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
πωλήσεων –προϊόντων πληροφορικής
165 € 6,00
3. Επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση στην κλινική 165 € 6,00
4. Επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό
την ίδρυση ατομικής επιχείρησης
123 € 6,00